رمز این گاو صندوق چند است ؟ (باهوش ها جواب بدن)باهوش ها جواب بدن ، رمز گاوصندوق چنده؟


یک قفل داریم که یک رمز سه رقمی داره

با استفاده از اطلاعات زیر میخوایم رمز رو پیدا کنیم 
 
یکی از این اعداد صحیح است و در جای درست هم قرار دارد
682


یکی از این اعداد صحیح است و در جای درست خود قرار ندارد
614


دو تا از این اعداد درست هستند اما در جای درست خود قرار ندارند
208


هیچکدام از این اعداد درست نیستند
738


یک عدد صحیح است اما در جای درست خود قرار ندارد
380

رمز گاو صندوق چنده ؟

جواب معما کلیک کن

Comments